До уваги автомобільних перевізників! Конкурс!

 • Подобається0Не подобається
 • 27 Жовтня 2017, 12:00

Бершадська районна державна адміністрація як організатор оголошує про проведення 11 грудня 2017 року конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району (внутрішньорайонні маршрути).

Конкурс із перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району (внутрішньорайонні маршрути), проводиться відповідно до ст.43 Закону України «Про автомобільний транспорт» і Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3.12.2008 року №1081 (далі Порядок).

Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на автобусних мар шрутах міжміського та примі ського сполучення, згідно з «Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфе ри їхнього використання за видами сполучень та режимами руху», затвердженого на казом Мінтрансзв’язку Украї ни від 12.04.2007 року №285, на маршрутах протяжністю до 150 км допускається викорис тання автобусів категорії М2 (повна маса до 5 т) та МЗ (по вна маса більше 5 т). Клас ав тобусів на приміських маршрутах — А, В, І, II, III.

Категорія та клас резерву ав тобусів повинні відповідати структурі парку автобусів, за явлених для перевезення на об’єкті конкурсу.

Перевізник-претендент зобов’язаний мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень, визначених для обслуговування об’єкту конкурсу (маршруту) та перевезень, які повинні виконуватися відповід но до чинних договорів.

До статня кількість транспортних засобів визначена як кількість автобусів, необхідних для ви конання перевезень, і кіль кості резервних транспортних засобів, яка становить 10 від сотків для приміського спо лучення.

Рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками відповідати вимогам чинного за конодавства у сфері автомо більного транспорту.

Перевезення пасажирів на маршрутах повинно здійсню ватися згідно з державними соціальними нормативами у сфері транспортного обслуго вування.

Перевізники-претенденти повинні дотримуватись вимог чинного законодавства при перевезенні пасажирів.

Перевізник, який здійснює перевезення пасажирів, пови нен забезпечувати пільгові пе ревезення пасажирів, які від повідно до законодавства ко ристуються такими правами.

На кожному об’єкті конкурсу, який включає приміські автобусні маршрути загально го користування, перевізник повинен забезпечити роботу не менш як одного транспор тного засобу, пристосованого для перевезення осіб із обме женими фізичними можли востями.

Тарифна політика перевізника-претендента повинна бути спрямована на забезпечення стабільності, прозорос ті та прогнозованості тарифів.

Не допускаються до участі у конкурсі перевізники- претенденти відповідно до статті 45 Закону України «Про авто мобільний транспорт» та пункту 12 Порядку проведення конкурсу з перевезення па сажирів на автобусному мар шруті загального користуван ня, затвердженого постано вою Кабінету Міністрів Ук раїни від 3 грудня 2008 року №1081.

Документи, що подаються для участі у конкурсі, повинні відповідати вимогам Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу.

Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об’єкт конкурсу окремо заяву за формою, визначеною згідно з додатками 1 або 2 Порядку проведення конкурсу, і такі документи:

 1. нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг із перевезень пасажи рів (може подаватися в одно му примірнику, якщо перевіз ник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які прово дяться на одному засіданні);
 2. перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромі сткості (з позначкою «з місцем водія/без місця водія»), VINкоду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу; 
 3. відомості за підписом суб’єкта господарювання про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті із зазначенням підстав для їх використання перевізником; 
 4. копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропо нуються до використання на маршруті;
 5. копію документа, що під тверджує проведення проце дури санації (за умови прове дення санації); 
 6. перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб із обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршру ті, або письмова інформація про їх відсутність; 
 7. анкету відповідно до пункту Порядку проведення конкурсу; 
 8. копію штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаче ного) на користь платників податку, і суму отриманого з них податку (форма №1ДФ) за останні повні два квартали.

Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріп люються печаткою з позна ченням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в кон курсі подаються перевізником-претендентом у двох за критих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) із позначкою «№1», який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Конверт (пакет) із позначкою «№2», який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізникпретендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

На конвертах із позначками «№1» та «№2» зазначаються дата конкурсу та назва перевізника-претендента, який подає документи для участі у конкурсі.

У разі подання перевізником-претендентом докумен - тів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на од ному засіданні, ним робиться однакова позначка на кон вертах №1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити прина лежність їх одне одному.

ВАЖЛИВО: Плата за участь у конкурсі перевізниками-претендентами не вноситься.

Додатково до документів для участі у конкурсі, які подаються у закритому конвер - ті з позначкою «№1», пода - ються довідки довільної форми з інформацією про те, що перевізником-претендентом (вказується найменування пе ревізника) не вносилася пла та за участь у конкурсі у зв’яз ку з відсутністю такої вимоги в оголошенні Бершадської ра йонної державної адміністра ції про проведення конкурсу, розміщеному у друкованому виданні.

Необхідну інформацію про об’єкти конкурсу, бланки документів для участі у конкурсі можна отримати з дня публікації оголошення до 27 листопада 2017 року включно за адре сою: м. Бершадь, вул. Героїв України, 22, кабінет відділу економічного розвитку, жит лово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації, 1-ий по верх, тел.: 2-38-85, e-mail: eko@rdabershad.gov.ua (режим роботи: з понеділка до четверга — з 8 год. 00 хв. до 17 год. 15 хв., п’ятниця — з 8 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., обідня перерва — з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.).

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі — до 27листопада 2017 року до 17 год. 15 хв. включно за адре сою: м. Бершадь, вул. Героїв України, 22, кабінет відділу економічного розвитку, жит лово-комунального господар ства та інфраструктури, 1-ий поверх (режим роботи: з понеділка до четверга — з 8 год. 00 хв. до 17 год. 15 хв., п’ятниця — з 8 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., обідня перерва — з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.).

Дата проведення засідання районного конкурсного коміте ту — 11 грудня 2017 року. Початок роботи — о 10 год. 00 хв. Адреса: м. Бершадь, вул. Героїв України, 22, зала засідань райдержадміністрації, 2-ий поверх.

Реєстрація перевізниківпретендентів, які беруть участь у конкурсі, учасників проводиться з 9 години 00 хви лин 11 грудня 2017 року.

Представлення інтересів перевізника-претендента на конкурсі (окрім керівника) здійснюється за наявною завіреною належним чином до віреністю, наданої перевізни ком-претендентом.

Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом відповідно до вимог Закону та Поряд ку.

Перевізники-претенденти, які брали участь у конкурсі, які відповідно до прийнятих рішень про результати конкурсу отри мали відповідні дозволи для ви конання перевезень, зобов’яза ні здійснювати пільгові переве зення пасажирів згідно з чин ним законодавством.

Телефони для довідок: (04352) 2-38-32, 2-16-58 e-mail: eko@rdabershad.gov.ua


Дивіться також в розділі  Оголошення
» 30.08.2018 07.09.2018 року в приміщені Бершадського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області за адресую Вінницька область м. Бершадь вул.. Героїв України 8, з 10.00 години до 13.00 години...
» 15.06.2018 на газети та журнали на друге півріччя 2018 року.
» 15.06.2018 Останнім часом у країні змінюється ставлення до Збройних сил України. Зросла потреба у професійній та вмотивованій армії. Бершадський райвійськкомат постійно проводить відбір кандидатів віком від 18 до 60 років на проходження військової служби за...
» 07.04.2018 Шановні ветерани війни та учасники антитерористичної операції! Будь ласка, звертайтеся до своїх сімейних лікарів для проходження медичних оглядів згідно з графіком:
» 06.04.2018 До уваги власників зброї!
» 06.04.2018 Шановні жителі м. Бершаді!
» 06.04.2018 Стіл знахідок
» 02.04.2018 До уваги представників громадськості!
» 01.04.2018 Проти зла – усією громадою
» 01.04.2018 На військову службу за контрактом
Всі статті розділу Оголошення »
Цікаві фото
2 фото   
<b>Годованець Ганна Дмитрівна</b><br />Мандрик-Годованець Ганна Дмитрівна Народилася 21 травня 1926 року в сімї селянина в с. Романівці. Батьки займалися...
3 фото   
<b>Як святкувала Бершадщина</b><br />Урочистості з нагоди 24-ої річниці Незалежності України відбулися 24 серпня біля районного будинку культури.
10 фото   
<b>На городі</b><br />
5 фото   
<b>Дитячий крок - найближче до зірок!</b><br />Відбувся фінал Всеукраїнського дитячого телевізійного конкурсу "Крок до зірок". Випробування на артистизм,...
Всі фотогалереї »
Ми - пам’ятаємо - «Книга Пам’яті України» / Романівка
Слободянюк Всеволод Якович (1900) 1900 р., українець, селянин. Мобілізований в 1944 р. Рядовий. Загинув 1944 р. Похов. Ясський пов., Румунія.

З історії Бершаді
Бершадь помітно зростала (з 1904 року вона стала містом), а умови життя трудящих лишалися важкими. Хоч кількість населення досягла вже 12 тис, у місті не було каналізації, водогону, електричного освітлення. 4 церкви, синагога, 6 молитовних будинків. У місті була тільки земська лікарня на десяток ліжок і заводський медичний пункт. Прагнучи змінити таке становище, трудящі боролися за свої права... Читати далі »Останні новини

До уваги автомобільних перевізників! Конкурс! - Офіційні оголошення та звернення організацій бершадського району та м. Бершадь - www.bershad.ua
Користувачі OnLine: 
Бершадщина  | Форуми  | Сторінками історії  | Літературна Бершадь  | Фотогалереї  | Новини  | Довідники  | Визначні місця  | У нас в гостях!  | Прогноз погоди в Бершаді  | Телефонні довідники
 • Потрібні робітники на завод в Польщі. Заробітна плата від 17 тис грн. Наказ 1310 від 10.09.18
  Потрібні робітники на завод в Польщі. Заробітна плата від 17 тис грн. Наказ 1310 від 10.09.18
  24.09.2018(096) 150-62-37
 • Продам будинок с.Війтівка вул. Терешкова,37. будинок з усіма зручностями, а також з усіма прибудовами (гараж, сарай, погріб, свердловина) земельну ділянку 16 соток
  Продам будинок с.Війтівка вул. Терешкова,37. будинок з усіма зручностями, а також з усіма прибудовами (гараж, сарай, погріб, свердловина) земельну ділянку 16 соток
  04.07.2018(067) 384-89-95
 • Продам земельну ділянку м.Бершадь вул.Незалежності,7. А так же червона цегла, панелі перекриття, фундаментні блоки 40.
  Продам земельну ділянку м.Бершадь вул.Незалежності,7. А так же червона цегла, панелі перекриття, фундаментні блоки 40.
  04.07.2018(067) 384-89-95
 • Продам 3-к. Квартиру по вул.Миколаенка,2
  Продам 3-к. Квартиру по вул.Миколаенка,2
  31.05.2018(067) 145-75-04
 • . Приймаю свіжий лист іван-чаю у період цвітіння.
  . Приймаю свіжий лист іван-чаю у період цвітіння.
  12.05.2018(097) 360-99-31
 • .Познакомлюсь с порядочн.музчиной для серьезн.отн.Симпатичная, хазяйка.0970520649.Звонить после 19.00 г. Гайворон.
  .Познакомлюсь с порядочн.музчиной для серьезн.отн.Симпатичная, хазяйка.0970520649.Звонить после 19.00 г. Гайворон.
  11.05.2018(097) 052-06-49
Всі оголошення Розмістити оголошення