Fridge magnet wooden gears

Закон України "Про рекламу"

Розділ IV  КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕКЛАМУ 
Стаття 26. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу
 
1. Контроль за дотриманням законодавства України про рекламу  здійснюють у межах своїх повноважень: 
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у  сфері захисту прав споживачів - щодо захисту прав споживачів; 
Антимонопольний комітет України - щодо дотримання  законодавства про захист економічної конкуренції; 
Національна рада України з питань телебачення і  радіомовлення - щодо телерадіоорганізацій усіх форм власності; 
Міністерство фінансів України - щодо реклами державних цінних  паперів; { Частину першу статті 26 доповнено абзацом згідно із  Законом N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 } 
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку - щодо  реклами на фондовому ринку. { Частину першу статті 26 доповнено  абзацом згідно із Законом N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 } 
2. На вимогу органів виконавчої влади, на які покладено  контроль за дотриманням законодавства про рекламу, рекламодавці,  виробники та розповсюджувачі реклами зобов'язані надавати  документи, усні чи письмові пояснення, відео- та звукозаписи, а  також іншу інформацію, необхідну для здійснення ними повноважень  щодо контролю. 
Органи державної влади зобов'язані повідомляти рекламодавців,  виробників та розповсюджувачів реклами про розгляд справ про  порушення ними законодавства про рекламу не пізніш як за три дні  до такого розгляду, а у невідкладних випадках - не пізніш як за  один день. 
3. Рекламодавці, виробники та розповсюджувачі реклами під час  розгляду питання про порушення цього Закону мають право: 
бути присутніми на засіданні органу державної влади під час  розгляду питання про порушення ними цього Закону; 
подавати необхідні документи, давати пояснення; 
отримувати копію протоколу засідання та рішення органу  державної влади, прийнятого щодо них; 
оскаржувати дії чи бездіяльність виконавчого органу контролю  та його посадових осіб до суду. 
4. З метою координації діяльності суб'єктів рекламного ринку  Кабінет Міністрів України створює Раду з питань реклами, до складу  якої входять представники органів державної влади, об'єднань  громадян, об'єднань підприємств у галузі реклами. Члени цієї Ради  працюють у ній на громадських засадах. 


Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства  про рекламу 
1. Особи, винні у порушенні законодавства про рекламу, несуть  дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну  відповідальність відповідно до закону. 
2. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу  несуть: 
1) рекламодавці, винні: 
у замовленні реклами продукції, виробництво та/або обіг якої  заборонено законом; 
 у наданні недостовірної інформації виробнику реклами,  необхідної для виробництва реклами; 
у замовленні розповсюдження реклами, забороненої законом; 
у недотриманні встановлених законом вимог щодо змісту  реклами; 
у порушенні порядку розповсюдження реклами, якщо реклама  розповсюджується ними самостійно; 
2) виробники реклами, винні у порушенні прав третіх осіб при  виготовленні реклами; 
3) розповсюджувачі реклами, винні в порушенні встановленого  законодавством порядку розповсюдження та розміщення реклами. 
3. З метою захисту інтересів суспільства, держави, споживачів  реклами і учасників рекламного ринку органи державної влади,  зазначені у статті 26 цього Закону, можуть звертатися до суду з  позовами про заборону відповідної реклами та її публічне  спростування. 
4. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої  влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи  в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та  Севастополі за поданням органів державної влади, зазначених у  статті 26 цього Закону, або самостійно у випадках, передбачених  цією статтею, крім тих, які віднесено виключно до компетенції  Антимонопольного комітету України та які регулюються  законодавством з питань авторського права та суміжних прав,  накладають штрафи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів  України, на: 
рекламодавців за вчинення дій, передбачених пунктом 1 частини  другої цієї статті, - у розмірі п'ятикратної вартості  розповсюдженої реклами; 
виробників реклами за вчинення дій, передбачених пунктом 2  частини другої цієї статті, - у розмірі п'ятикратної вартості  виготовлення реклами; 
розповсюджувачів реклами за вчинення дій, передбачених  пунктом 3 частини другої цієї статті, - у розмірі чотирикратної  вартості розповсюдження реклами. 
Повторне вчинення перелічених порушень протягом року тягне за  собою накладення штрафу у подвійному від передбаченого за ці  порушення розмірі. 
5. Вартість розповсюдженої реклами визначається виходячи з  договірної (контрактної) вартості без урахування суми внесених  (нарахованих) податків, зборів (обов'язкових платежів), які  встановлені Законом України "Про систему оподаткування"  ( 1251-12 ). 
6. За неподання або подання завідомо недостовірної інформації  щодо вартості розповсюдженої реклами та/або виготовлення реклами  та/або вартості розповсюдження реклами спеціально уповноваженому  центральному органу виконавчої влади у сфері захисту прав  споживачів та його територіальним органам, необхідної для  здійснення ними передбачених цим Законом повноважень, на  рекламодавців, виробників реклами та розповсюджувачів реклами  накладається штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів  доходів громадян. 
7. У разі неможливості встановлення вартості реклами,  розповсюдженої з порушенням вимог цього Закону, на рекламодавців  та розповсюджувачів реклами рішенням спеціально уповноваженого  центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав  споживачів накладається штраф у розмірі до 300 неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян. 
8. Рішення про накладення штрафу за порушення законодавства  про рекламу у розмірі 300 і більше неоподатковуваних мінімумів  доходів громадян приймається виключно спеціально уповноваженим  центральним органом виконавчої влади у сфері захисту прав  споживачів. 
9. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої  влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи  можуть вимагати від рекламодавців публікації відомостей, що  уточнюють, доповнюють рекламу, та звертатися з позовом до суду  щодо протиправних дій рекламодавців, виробників та  розповсюджувачів реклами. 
10. Антимонопольний комітет України накладає стягнення на  рекламодавців за порушення законодавства про захист від  недобросовісної конкуренції. 
11. Рішення у справах про порушення законодавства про рекламу  можуть бути оскаржені до суду. 
12. Положення цієї статті не обмежують прав споживачів  реклами, яким було завдано шкоди недобросовісною та неправомірною  порівняльною рекламою, на відшкодування шкоди відповідно до  законодавства України. 


Стаття 28. Публічне спростування недобросовісної  та неправомірної порівняльної реклами 
1. Публічне спростування недобросовісної та неправомірної  порівняльної реклами здійснюється добровільно або за рішенням  суду. 
2. Публічне спростування недобросовісної та неправомірної  порівняльної реклами здійснюється за рахунок винної особи. 
3. Публічне спростування недобросовісної та неправомірної  порівняльної реклами здійснюється в такому ж порядку, в якому вона  була розміщена. 


Стаття 29. Права об'єднань громадян, об'єднань підприємств  у галузі реклами 
Об'єднання громадян та об'єднання підприємств у галузі  реклами мають право: 
здійснювати незалежну експертизу реклами та  нормативно-правових актів з питань реклами щодо відповідності  вимогам законодавства України та давати відповідні рекомендації  рекламодавцям, виробникам і розповсюджувачам реклами; 
звертатися до органів виконавчої влади та органів місцевого  самоврядування з питань порушення законодавства про рекламу; 
звертатися з позовом до суду в інтересах рекламодавців,  виробників та розповсюджувачів реклами у разі порушення їх прав,  передбачених законодавством; 
представляти своїх членів в органах державної влади та  органах місцевого самоврядування. 


Розділ V  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
Частина дев'ята статті 13 набирає чинності з 1 січня  2005 року. 
2. Частину першу статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України  від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито"  (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113, N 26,  ст. 281, N 49, ст. 459; 1994 р., N 28, ст. 241, N 29, ст. 257,  N 33, ст. 300; 1995 р., N 14, ст. 90; 1996 р., N 9, ст. 43, N 52,  ст. 306; 1997 р., N 9, ст. 70, N 18, ст. 131; 2000 р., N 19,  ст. 143, N 29, ст. 232, N 46, ст. 398, N 50, ст. 436; 2001 р.,  N 24, ст. 124; 2002 р., N 6, ст. 43, N 32, ст. 223; 2003 р.,  N 10-11, ст. 87, N 14, ст. 100) доповнити пунктом 46 такого  змісту: 
"46) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої  влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні  органи - за позовами, з якими вони звертаються до суду у справах,  пов'язаних із порушенням законодавства про рекламу". 
3. Кабінету Міністрів України: 
до 1 жовтня 2003 року подати на розгляд Верховної Ради  України пропозиції щодо внесення змін до законів України, які  випливають із цього Закону; 
до 1 січня 2004 року привести свої нормативно-правові акти у  відповідність із цим Законом; 
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними  органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у  відповідність із цим Законом; 
розробити нормативно-правові акти, необхідність прийняття  яких передбачається цим Законом. 
 
Президент України Л.КУЧМА 
м. Київ, 3 липня 1996 року  N 270/96-ВР


Сторінки:
7 6 5 4 3 2
Цікаві фото
3 фото   
<b>Як святкувала Бершадщина</b><br />Урочистості з нагоди 24-ої річниці Незалежності України відбулися 24 серпня біля районного будинку культури.
49 фото   
<b>БЕРШАДЬ</b><br />Перша згадка в писемих джерелах - 1459 рік. Назва міста давня і непрозора, а основа не розшифрована до кінця і досі....
5 фото   
<b>Сімейна медицина: сьогодення і перспективи</b><br />2013 рік ознаменувався важливими кроками на шляху до покращення медичного обслуговування жителів нашого району....
3 фото   
<b>Лікарі - від Бога. А реформи - від лукавого</b><br />Голова райкому профспілки працівників АПК Яків Черватюк у свій час чимало років працював у Дяківці, тому добре...
Всі фотогалереї »
Ми - пам’ятаємо - «Книга Пам’яті України» / Осіївка
Пшенишний Онуфрій Сидорович (1912) 1912 р., українець, селянин. Мобілізований в 1941 р. Рядовий.

З історії Бершаді
Успішне завершення відбудови та дальшого розвитку народного господарства трудящі Бершаді відзначили новими трудовими досягненнями. Великий обсяг капітальних робіт здійснено на спиртовому заводі, внаслідок чого підприємство перетворилося на комбінат. Крім спирту, тут почали виробляти кормові дріжджі й пиво. Під час реконструкції багато творчої видумки виявили кваліфіковані робітники —... Читати далі »Останні новини
Може бути цікаво

Закон України "Про рекламу" - Умови розміщення реклами для підприємств та організацій - www.bershad.ua
Користувачі OnLine: 
Бершадщина  | Форуми  | Сторінками історії  | Літературна Бершадь  | Фотогалереї  | Новини  | Довідники  | Визначні місця  | У нас в гостях!  | Прогноз погоди в Бершаді  | Телефонні довідники
 • Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  18.05.2020(063) 431-41-18
 • . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  13.04.2020(067) 225-27-18
 • . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  08.04.2020(096) 095-84-08
 • ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  16.03.2020(098) 908-43-57
 • Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  27.01.2020(068) 041-74-83
 • Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  26.08.2019(097) 487-43-42
Всі оголошення Розмістити оголошення