Fridge magnet wooden gears

Про районний бюджет на 2018 рік

 • Подобається0Не подобається
 • 12 Січня 2018, 09:00

Рішення 15 сесії Бершадської районної ради 7 скликання від 22 грудня 2018 року.

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та економічних реформ, районна рада ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2018 рік: – доходи районного бюджету у сумі 411762 353 грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 410437 895 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 1324 458 грн. згідно з додатком 1 цього рішення; – видатки районного бюджету у сумі 411762353 грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 410437895 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 1324458 гривень.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 410437895 грн. та спеціальному фонду 1324458 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 116000 гривень.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти в сумі 21424221 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 3363716 гривень.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою: – оплата праці працівників бюджетних установ; – нарахування на заробітну плату; – придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; – забезпечення продуктами харчування; – оплата комунальних послуг та енергоносіїв; – поточні трансферти населенню; – поточні трансферти місцевим бюджетам.

7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 11109516 грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України: – позики на покриття тимчасових касових розривів ра - йонного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів районного бюджету: – забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами; – затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

11. Установити у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік: до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 691 Бюджетного кодексу України.

13. Керуючись статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України із змінами, здійснювати поточні видатки з бюджетів сіл та міста в частині утримання дошкільних навчальних закладів, сільських та міського будинків культури, клубів та бібліотек за рахунок міжбюджетних трансфертів (іншої субвенції з місцевого бюджету) з районного бюджету.

14. Установити, що обсяг міжбюджетних трансфертів у розрізі територіальних громад на утримання дошкільних навчальних закладів (згідно з додатком 5) визначається за формулою: Vсднз= Дв х Н, де Vсднз – обсяг субвенції, що передається із районного бюджету сільському або міському бюджету на здійснення поточних видатків на утримання дошкільних навчальних закладів, Дв – кількість дітей, що відвідують дошкільний навчальний заклад станом на 1 жовтня року, що передує плановому, Н- фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину, яка відвідує дошкільний навчальний заклад, що становить у 2018 році 12999 гривень.

15. Установити, що обсяг міжбюджетних трансфертів у розрізі територіальних громад на утримання будинків культури, клубів та бібліотек (згідно з додатком 6) визначається за формулою: Vск= N бк х Нбк + N б х Нб, де Vск – обсяг субвенції, що передається із районного бюджету сільському або міському бюджету на здійснення поточних видатків на утримання закладів культури (будинків культури, клубів, бібліотек), Nбк – кількість сільського (міського) населення відповідної територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому, Нбк – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості субвенції на утримання будинків культури, клубів на одного жителя, що становить у 2018 році 35 гривень, Nб – кількість сільського населення відповідної територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому, Нб – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості субвенції на утримання бібліотек на одного жителя, що становить у 2018 році 15 гривень.

16. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, для забезпечення збалансування видатків за захищеними статтями, дозволити в 2018 році міській, сільським радам проводити перерозподіл іншої субвенції, отриманої з районного бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів, сільських та міського будинків культури, клубів та бібліотек у розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

17. Рекомендувати міській та сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на захищені статті видатків та розробити заходи із впровадження енергозберігаючих технологій та економного використання енергоресурсів.

Привести показники по мережі та контингентах у відповідність до передбачених обсягів призначень у відповідних бюджетах на їх утримання.

18. Установити, що кошторис доходів і видатків на утримання громадських організацій за рахунок районного бюджету затверджуються начальником управління соціальної та молодіжної політики райдержадміністрації.

19. Враховуючи норми статей 23, 108 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету», надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та економічних реформ, з наступним затвердженням рішенням сесії ра - йонної ради, здійснювати у міжсесійний період: – зарахування, розподіл і перерозподіл субвенцій із державного та місцевих бюджетів і вносити відповідні зміни до районного бюджету; – перерозподіл видатків по кодах тимчасової класифікації видатків та кредитування та економічної класифікації у межах загального обсягу бюджетних призначень, затвердженого рішенням районної ради для головного розпорядника бюджетних коштів; – перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 і частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету); – передача бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого (інших) та між відповідальними виконавцями бюджетних програм в межах одного головного розпорядника бюджетних коштів здійснюється як за бюджетною програмою в цілому, так і за частиною бюджетної програми.

20. Установити, що перерахування сільським та міському бюджетам міжбюджетних трансфертів на утримання дошкільних навчальних закладів, будинків культури, клубів та бібліотек здійснюється щомісячно, відповідно до затвердженого розпису районного бюджету.

21. На виконання пункту 35 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України затвердити Порядок та норматив відрахування до загального фонду районного бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до спільної власності територіальних громад району, частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році (згідно з додатком 7).

22. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України, постанови КМУ від 12 січня 2011 року №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» надати право Бершадській районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та економічних реформ розміщувати на конкурсній основі тимчасово вільні кошти загального фонду районного бюджету на депозитних рахунках державних та комерційних банків.

23. Рішення вступає в дію з 1 січня 2018 року.

24. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та економічних реформ (Пікула І.Г.).

Михайло БУРЛАКА, голова районної ради.

Примітка: з додатками 1-7 до рішення «Про районний бюджет на 2018 рік» можна ознайомитись у загальному відділі виконавчого апарату та на офіційному веб-сайті Бершадської районної ради.


Дивіться також в розділі  Нове в роботі
» 15.06.2018 У цьому році розпочата реформа первинної ланки медичних закладів та стартувала кампанія з вибору сімейних лікарів.
» 15.06.2018 Голова Бершадської районної ради М.Г. Бурлака видав розпорядження від 13 червня 2018 року №45 «Про скликання 20 сесії районної ради 7 скликання», пленарне засідання якої провести 10 липня поточного року в залі засідань комунальної організації...
» 13.04.2018 2017 року на сайті Міністерства юстиції України запрацював єдиний реєстр боржників. У ньому можна знайти відомості про боржника за прізвищем, ім’ям, по батькові та реєстраційним номером облікової картки платника податків. Вільний та безоплатний...
» 07.04.2018 Голова Бершадської районної ради М.Г.Бурлака видав розпорядження від 4 квітня 2018 року №26 «Про скликання 19 сесії районної ради 7 скликання», пленарне засідання якої провести 20 квітня поточного року в залі засідань КО Бершадська РДЮСШ «Ровесник».
» 07.04.2018 Засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування
» 07.04.2018 Юридичний практикум
» 01.04.2018 Події. Новини. Факти.
» 01.04.2018 Про державну підтримку вирощування молодняка ВРХ
» 01.04.2018 Часткова компенсація вартості техніки
» 01.04.2018 Про щорічну грошову допомогу до 9 травня
Всі статті розділу Нове в роботі »
Цікаві фото
2 фото   
<b>Герой України народився у Серебрії, навчався у Серединці</b><br />За громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини,...
5 фото   
<b>Земляк на висоті</b><br />У п’ятницю, 6 червня, терористи збили військовий літак АН-30 над Слов’янськом. На борту було 8 членів екіпажу, які...
3 фото   
<b>Підприємці знову мітингують...</b><br />
2 фото   
<b>6 червня - День журналіста України</b><br />День журналіста щорічно відзначається в Україні 6 червня – в день прийняття Спілки журналістів України в 1992 році до...
Всі фотогалереї »
Ми - пам’ятаємо - «Книга Пам’яті України» / Осіївка
Безубенко Карпо Семенович Українець, селянин. Мобілізований в 1941 р. Рядовий.

З історії Бершаді
Характерною є історія заводу металовиробів, у якій немов відбито шлях розвитку економіки міста. Перед революцією в заштатному містечку існувало понад двісті дрібних майстерень, продукція яких реалізовувалась через подібні ж дрібні крамнички. В радянський час ремісники об'єдналися в артілі, які в роки семирічки переросли в сучасний завод металовиробів. У 1971 році асортимент підприємства... Читати далі »Останні новини
Може бути цікаво

Про районний бюджет на 2018 рік - Новинки в галузях Бершаді та району - www.bershad.ua
Користувачі OnLine: 
Бершадщина  | Форуми  | Сторінками історії  | Літературна Бершадь  | Фотогалереї  | Новини  | Довідники  | Визначні місця  | У нас в гостях!  | Прогноз погоди в Бершаді  | Телефонні довідники
 • Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  18.05.2020(063) 431-41-18
 • . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  13.04.2020(067) 225-27-18
 • . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  08.04.2020(096) 095-84-08
 • ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  16.03.2020(098) 908-43-57
 • Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  27.01.2020(068) 041-74-83
 • Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  26.08.2019(097) 487-43-42
Всі оголошення Розмістити оголошення